قسمت سوم داستان تا صبح چهل سالگی

/
یادمه در راهروی قدیمی راه می­رفتم و فکر می­کردم انقدر که حس ک…

قسمت دوم داستان تا صبح چهل سالگی

/
در همین گیر و دار بودم تا رسیدیم سال چهارم دبیرستان، فامیل به کم…

قسمت اول داستان تا صبح چهل سالگی

/
هر چی به قبل از هفده سالگی نگاه می کنم، یه دختر خیالپرداز و …